Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Alcatrim, s.r.o., IČ: 274 55 530, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 353, PSČ 104 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113598.

  • I. Úvodní ustanovení

• Provozovatelem internetového portálu www.ubytovani-levne.cz je společnost Alcatrim, s.r.o., IČ: 274 55 530, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 353, PSČ
104 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113598 (dále jen „Zprostředkovatel“).
• Náš portál obsahuje prostor pro zveřejnění a propagaci ubytovacích zařízení a služeb, jejich akčních nabídek a přímých kontaktů na poskytovatele (dále jen „Poskytovatel“), za účelem zprostředkování ubytování a služeb.
• Zákazníkům, uživatelům internetu (dále jen „Klient“) nabízí přehledné prostředí pro výběr ubytování a služeb dle mnoha kritérií, jako jsou například místo, vybavení, cena, počet lůžek atd. Informuje také o různých sportovních, kulturních a společenských akcích, turistice v blízkém okolí objektů ubytování.

  • II. Podmínky pro zaregistrování ubytovacích zařízení a služeb

Na portál je možné vložit pouze ubytování a služby, které splňují následující podmínky:
• veškeré informace o ubytování a službách uvedené Poskytovatelem musí být pravdivé;
• Poskytovatel je plně schopen a oprávněn v souladu se zákony poskytovat předmětné služby a ubytování;
• nepropagují reklamu třetích stran;
• je přiložena fotografie ubytovacího zařízení (bez reklamních nápisů a bez odkazů na jiné webové stránky);
• na přiložené fotografii ubytovacího zařízení není odkaz na webové stránky, email a telefon ubytovacího zařízení;
• nejsou jinde nabízena za nižší cenu, než jaká je uvedena na portálu;
• splňují základní hygienické, zdravotní, požární a bezpečnostní podmínky;
• neohrožují svým technickým stavem či jiným způsobem zdraví, majetek a život
Klientů.

  • III. Postup při registraci ubytovacího zařízení

1. Ubytovací zařízení lze vložit anonymně kliknutím na odkaz „Vložit nový zápis (zdarma) a dále kliknutím na ikonku „vložit nový záznam“.
2. Poskytovatel vyplní zápis tj.
o název provozovny. (Při použití nevhodných znaků bude upraveno);
o kategorii (vyberte lokalitu a druh zařízení.);
o nahraje hlavní obrázek (tj. hlavní obrázek nabídky. Doporučený poměr stran je 3:2, všechny obrázky na šířku.);
o další obrázky (nahrajte další obrázky - budou zobrazeny návštěvníkům pouze při placeném zápisu);
o text (Podle tohoto textu si Klienti udělají představu o kvalitě ubytování.);
o adresu (Přesnou adresu - Google mapy samy ověří správnost pozice. Pokud k vytvoření mapy nedojde, kontaktujte redakci serveru, ať záležitost vyřeší);
o kontaktní údaje (vyplňte pečlivě, třeba se později rozhodnete pro některý zvýhodněný zápis);
o další záznamy pro upřesnění nabídky.
3. Poskytovatel, který má zájem o vyšší formu zápisu klikne na „Objednat“ na kartě „Vložit nový zápis (zdarma) nebo též zde: http://www.ubytovani-levne.cz/informace/vlozit-novy-zapis-do-katalogu a vyplní své fakturační údaje. Na základě těchto údajů obdrží fakturu.
4. Po zaplacení faktury bude Poskytovateli přidělen unikátní login a heslo, které Zprostředkovatel přiřadí zápisu Poskytovatele.
5. Do nejvýše sedmi dnů po zaplacení faktury Zprostředkovatel přeřadí zápis Poskytovatele do vyšší verze dle objednávky Poskytovatele. Od té chvíle je zařízení prezentováno ve vyšším typu prezentace na objednané období.
6. V případě, že se Zprostředkovatel dohodne s Poskytovatelem na umístění ikonky na webu ubytovacího zařízení a dá tím nějakou službu navíc (např. vyšší formu-verzi zápisu) je Zprostředkovatel oprávněn v případě porušení této dohody Poskytovatelem, jeho zápis bez náhrady odstranit nebo přeřadit do zápisu zdarma. Uvedené tedy znamená, že tímto způsobem kontroluje Zprostředkovatel, zda je ikonka na webu Poskytovatele umístěna. Existenci zpětných odkazů může Zprostředkovatel prověřovat automatickým enginem.
7. Ubytovací zařízení, která dostanou službu svázanou s recipročním umístěním zpětného odkazu propagující portál www.ubytovani-levne.cz na webových stránkách ubytovacího zařízení musí tento zpětný odkaz na svých stránkách uvádět. Nenajde-li engine náš odkaz, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo prezentaci Poskytovatele neprodleně přesunout do nižšího režimu zápisu nebo ji v případě opakovaného pochybení smazat.
8. Poskytovateli je dána možnost za rok prezentaci prodloužit.
9. Poskytovatel může svůj placený zápis kdykoli libovolně updatovat, upravovat nebo smazat. Neprodlouží-li si však zápis, tento zápis vyprší a automaticky se přepne do režimu základního zápisu, aniž by Poskytovatel musel platit další poplatky.
10. Zprostředkovatel pravidelně ověřuje pravdivost uváděných cen. V případě, že zjistí nesrovnalosti s webovou stránkou prezentovaného ubytovacího zařízení, ceny ihned upraví, v případě opakovaného pochybení prezentaci odstraní.

  • IV. Podmínky spolupráce mezi Zprostředkovatelem a Poskytovatelem

• Poskytovatel je povinen poskytovat Zprostředkovateli potřebné informace a podklady
• Zprostředkovatel poskytne Klientovi přímý kontakt na Poskytovatele, a to ve formě tel. čísla, nebo e-mailu;
• Zprostředkovatel neinkasuje žádné platby od Klienta;
• dojde-li z jakéhokoli důvodu k výpadku či nefunkčnosti portálu, zavazuje se Zprostředkovatel uvést co nejdříve portál do provozuschopného stavu s předchozími údaji s tím, že za tento výpadek či nefunkčnost portálu nenese vůči Poskytovateli nebo Klientovi žádnou odpovědnost.

  • V. Platby a ceny

• Poskytovatel určuje cenu za poskytování ubytování a služeb a má možnost ji průběžně měnit, zavazuje se, že nebude jinde nabízet stejnou službu za cenu nižší, než uvedl na portálu Zprostředkovatele;
• Zprostředkovatel nenese odpovědnost za Poskytovateli neuhrazení platby za ubytování a služby Klientem;
• Zprostředkovateli nenáleží provize z uskutečněných ubytování a služeb, náleží mu však od Poskytovatele předem dohodnutá odměna;
• výše odměny a doba prezentace se řídí aktuálním ceníkem;
• po zaplacení dohodnuté odměny bude poskytovateli zaslán elektronický daňový doklad (faktura) s uvedením dohodnuté odměny, doby prezentace. Splatnost se sjednává ve lhůtě 7 dní ode dne doručení daňového dokladu e-mailem. Povinností Poskytovatele je tento e-mail s fakturou bez zbytečného odkladu převzít;
• pokud Poskytovatel neuhradí dohodnutou odměnu, jeho prezentace nebude zveřejněna a bude to považováno za podstatné porušení těchto podmínek, a tedy důvod pro odstoupení od této smlouvy, a to marným uplynutím doby splatnosti.

  • VI. Osobní údaje

• Osobní údaje Klientů nejsou Poskytovatelem shromažďovány;
• osobní údaje Poskytovatele budou použity výhradně pro účely plnění podmínek této smlouvy, nebo jejích změn. Poskytovatel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. Tyto jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění);
• Poskytovatel projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách Zprostředkovatele.

  • VII. Reklamace

• V případě, že Poskytovatel řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad objednané prezentace a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Zprostředkovatele, má Poskytovatel právo na vrácení uhrazené odměny;
• Zprostředkovatel je povinen vadu odstranit do pěti pracovních dní, ode dne kdy mu vada byla písemně oznámena (e-mailem) Poskytovatelem, popř. kdy se sám o této průkazně dozví;
• zápis, který je objednán na jeden rok, nelze v průběhu roku po určité době deaktivovat a žádat navrácení alikvotní částky ze zaplacené ceny.

  • VIII. Tipy na výlet

Na portál Zprostředkovatele může vkládat tipy na výlety také třetí osoba i anonymně. Vzhledem k tomuto, nenese Zprostředkovatel za takovéto informace či fotky atd. žádnou odpovědnost. V případě, že někdo třetí zjistí, že došlo k neoprávněnému užití jeho osobních údajů, fotografie, atd., Zprostředkovatel se zavazuje, že takovéto informace, fotky na základě prokazatelného upozornění odstraní. Pokud bude tip na výlet v rozporu s pravidly uvedenými v těchto podmínkách, vyhrazuje si Zprostředkovatel právo takový tip na výlet odstranit.

  • IX. Závěrečná ujednání

• Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za informace, fotografie a veškerá data zveřejněná a poskytnutá Poskytovatelem;
• Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit popř. odstranit jakékoli údaje zadané Poskytovatelem, které budou v rozporu s právním řádem tj. zejména v rozporu s dobrými mravy, neslušné, diskriminační, rasově založené, klamavé, apod.;
• Zprostředkovatel si vyhrazuje právo z textové části zápisů zdarma odstranit telefonní čísla, emailové adresy, webové stránky a jiné údaje, pro které je prostor v rámci registrovaných placených zápisů.
• Poskytovatel souhlasí s veřejnou prezentací svých osobních údajů, fotografií, podobizen osob, obrazovými a zvukovými záznamy a dalšími dokumenty o svých ubytovacích zařízeních a službách tj. poskytnutých informacích a umístěných na portálu, to vše také u ostatních smluvních partnerů Zprostředkovatele. Dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto podobizny osob a fotografie a zvukové a obrazové záznamy tj. informace poskytnout Zprostředkovateli za účelem uvedeným v této smlouvě, a to ke všem užitím a šíření podle autorského zákona č. 121/2000 v pozdějším znění a občanského zákona. Poskytovatel prohlašuje, že k tomuto šíření a užití má i on souhlas autora těchto fotografií a obrazových a zvukových záznamů a osoby, která je na fotografii vypodobena. Veškeré náklady s tímto užitím a šířením či souhlasem osob nese Poskytovatel;
• Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zprostředkovatele i třetích stran;
• Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat či odstranit prezentaci při porušení těchto podmínek, a to bez nároku na vrácení poměrné části přijaté odměny;
• Zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto obchodní podmínky;
• veškeré materiály a informace na stránkách Poskytovatele jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ní spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu Poskytovatele;
• internetové stránky Poskytovatele mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; Poskytovatel není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené;
• Zprostředkovatel vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.ubytovani-levne.cz uživatelů navštěvujících tyto stránky. Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek Zprostředkovatele;
• odesláním objednávky pro vyhotovení zápisu (tj. návrhu na uzavření smlouvy) stvrzuje Poskytovatel, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást takto uzavřené smlouvy;
• Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.ubytovani-levne.cz
• smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zprostředkovatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.3.2013.

Pro návrat na homepage klikněte na logo.

Zatím nehodnoceno.